کله اش بوی قرمه سبزی میدهد

   معنی:

    کسی که در سر هوای کارها و اقدامات خطرناک و دردسر آفرین و خارج از توان خود بپروراند