غول بی شاخ و دم

   معنی:

    کسی که هیکل بزرگو تنومندی دارد اما به اندازه هیکلش بزرگ نیست . کنایه از فرد قوی هیکل و درشت بنیه اما حقیر و نادان .