کسی که به ما نریده بود،کلاغ کون دریده بود!

   معنی:

    بی شخصیت و بی اعتباری که از برتر و بالاتر از خود عیب جویی و سوال و جواب کند