کفر کسی را بالا آوردن

   معنی:

    کسی را عصبانی و خشمگین کردن