سنگ مفت،گنجشک مفت

   معنی:

    استفاده از فرصت های مناسب که احتمال سود بردن دارد و اگر فایده نداشته باشد ضرری هم ندارد