سر قبری گریه کن که مرده توش باشه

   معنی:

    انجام دادن کاری که فایده داشته باشد