با یک گل بهار نمیشه

   معنی:

    با دیدن جزء و یک نشانه مثبت نمیتوان نتیجه گیری کاملا امیدوارانه و کلی کرد