دو به شک

   معنی:

    دچار تردید و شک بودن،در مورد چیزی مردد بودن