خر بیار باقالی بار کن

   معنی:

    هنگام پیش آمدن آشوب و موقعیت آشفته و خراب می گویند.