از خر شیطان پایین آمدن

   معنی:

    کوتاه آمدن،دست از یکدندگی و لجاجت برداشتن و به اصطلاح شیطان را از خود دور کردن