حناش رنگ ندارد

   معنی:

    کسی که نزد دیگران آبرو نداشته و قول و عملش بی ارزش باشد، کسی که قبولش نداشته باشند.