آزموده را آزمودن خطاست

   معنی:

    کسی که امتحان خود را پس داده و شناخته شده و رو سفید است،دگر احتیاجی نیست دوباره آزموده شود