فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

   معنی:

    به کسی که چثه و اندام کوچک داشته و در عوض بسیار پر هنر و زبر و زرنگ باشد .