تو را چه کار به این و آن،نونت را بخور خرت بران

   معنی:

    سرت به کار خودت باشد و به کار دیگران دخالت نکن