ماهی به دمش رسید

   معنی:

    کار به مراحل پایانی خود رسیده،وقت کار یا چیزی سرآمده