بلانسبت

   معنی:

    عبارتی که در پوزش خواهی از به زبان آوردن مطلبی زشت و رکیک میگویند