آب رفته به جو بر نمیگردد

   معنی:

    چیزی که گذشت دیگر بر نمیگردد یا کاری که انجام شد دیگر شده.