گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری

   معنی:

    هنگامی که تاوان گناه و خطای کسی را دیگری پس بدهد