شیله پیله نداشتن

   معنی:

    درستکار و با خلوص نیت،ساده و بی کلک