کاسه کوزه را به هم زدن

   معنی:

    به هم ریختن بساط و زندگی،شر و فساد و خسارت و خرابی به بار آوردن