از هر طرف باد بیاد بادش میدهد

   معنی:

    کسی که بنا بر مصلحت خود و خوشایند این و ان عقیده و روش خود را تغییر دهد