دایه مهربانتر از مادر

   معنی:

    دلسوزس و دخالت بی جا و خود سرانه