هرکس تنها به قاضی رود،راضی برگردد

   معنی:

    چرا که مدعی و معترضی وجود ندارد و همه چیز یک طرفه و به نفع اوست