پیمانه کسی پر شدن

   معنی:

    به دو معنی و بیشتر در معنی دوم 1-صبر کسی تمام شدن 2-عمر کسی به پایان رسیدن