شکر نعمت نعمتت افزون کند،کفر نعمت نعمتت بیرون کند

   معنی:

    تشکر از خدا بخاطر نعمتهای فراوانش موجب لطف و بخشش بیشتر اوست و گله ئ ناسپاسی موجب از دست رفتن نعمت ها خواهد شد