آنقدر مار خورده تا افعی شده

   معنی:

    اشاره به شخص باتجربه،زیرک و دانا،کسی که بیشتر از بعد منفی مدنظر باشد