بره کلاه بیاره،سر را کلاه می آورد

   معنی:

    کنایه از آتشی بودن و تندروی و شرارت شخص.رفتار افراطی و نامناسب در برخورد با موضوع یا شخصی