مادر را ببین دختر را بگیر

   معنی:

    سفارش به خواستگار برای انتخاب همسر به این معنی که : چون دختر زیر نظر و زیر دست مادرش بزرگ شده از لحاظ لیاقت و هنرمندی و خانه داری تا حد زیادی به او شباهت دارد