ککش نمیگزد

   معنی:

    از چیزی ناراحت و متأثر نمیشود،بی خیال و لاقید و بی اعتنا به امور