نو که اومد به بازار،کهنه میشه دل آزار

   معنی:

    معمولاً با روی کار آمدن هر چیز نو و تازه،چیز قدیمی مورد کم توجهی و بی مهری قرار گرفته و از قدر و منزلتش کاسته میشود