به کس کسونش نمیدم،به همه کسونش نمیدم

   معنی:

    حرف پدر و مادر برای بالا بردن ارزش دخترشان در مقابل خواستگارانش