یک کلاغ چهل کلاغ

   معنی:

    حرف یا خبری که با دهان به دهان گشتن بزرگ و بزرگتر شده و به حد ناباوری برسد