نم پس ندادن

   معنی:

    در دو معنی:1-خساست،کسی که از طرف او چیزی به دیگران(مادی و معنوی)نرسد 2-رازداری،کسی که حرف دل خود را نمیزند و چیزی بروز نمی دهد