مروارید باشه،غلتون باشه،ارزون باشه

   معنی:

    خوش سلیقه و مشکل پسندی که بخواهد چیزی همه محاسن و مزایا را با هم داشته باشد