لنگ انداختن

   معنی:

    هنگامی که کسی یا چیزی در مقابل کس یا چیز برتر و بالاتر کم بیاورد .