هر آن کس که دندان دهد نان دهد

   معنی:

    اشاره به روزی رسان بودن خالق ، و اینکه خدا وقتی فرزندی عطا می کند روزی اش را هم می دهد و کسی را لنگ نمی گذارد