بار کج به منزل نمیرسد

   معنی:

    با تقلب و نیرنگ و خلاف نمی توان کاری از پیش برد و یا آن کار نتیجه خوبی ندارد