خاله وارسی

   معنی:

    فضولی و کنجکاوی، جستجو و سر در آوردن از محلی یا موقعیتی