آبغوره گرفتن

   معنی:

    گریه دروغی برای جلب ترحم و قیافه حق به جانب گرفتن.