آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری

   معنی:

    تعریف کسی که دارای فضایل و خوبی های فراوانی چه ظاهری و چه معنوی باشد