قافیه را باختن

   معنی:

    جا زدن و تا آخر تحمل مشکلی را نکردن