سنگ بزرگ علامت نزدن است

   معنی:

    طرحها و نقشه ها و یا تهدیدهای بزرگ و بیش از حد توانایی که انجام آن غیرممکن باشد