عقل مردم به چشمشان است

   معنی:

    بیشتر مردم ظاهر بین هستند و آنچه را که میبینند باور میکنند