با دم شیر بازی کردن

   معنی:

    کار خطرناک انجام دادن .