در نا امیدی بسی امید است

   معنی:

    نباید قطع امید کرد و تا آخرین لحظه باید امیدوار بود