چشته خور

   معنی:

    کسی که به مفت خوری و کمک گرفتن همیشگی از دیگران عادت کرده باشد