از کیسه خلیفه بخشیدن

   معنی:

    از قول دیگری و از جیب کس دیگر وعده انجام کاری یا خرج کردن را دادن