آسمان جل

   معنی:

    مفلس و بی پول و درویش مآب و در عین حال بی خیال و آسان گیر