جنس ارزان را پولدارها میخرند

   معنی:

    چون جنس ارزان بی عیب و یا بادوام نیست،لذا باید مجددا خریداری شود یا پولی صرف تعمیرش گردد