دنیا رو آب ببره فلانی رو خواب میبره

   معنی:

    بی غم و بی خیال،آدم خونسرد و آسوده خاطر